Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “क्रांतिगुरू लहुजी सालवे”

क्रांतिगुरू लहुजी सालवे- मातंग समाज

संतोष थोराट भारत के प्रथम, क्रांतिगुरू लहुजी सालवे जन्म: १४ नवंबर १७९४ निर्वाण: १७ फरवरी १८८१ थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले इनके गुरू, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले इनके…